Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Spelregels

Waar moet jouw idee aan voldoen? Elke actie heeft actievoorwaarden, zo ook de Schone IJsseloevers. Je vindt ze hier.

 • Jouw idee moet binnen zes maanden te realiseren zijn (dus geen meerjarenplan).
 • De financiële bijdrage aan het idee bedraagt maximaal EUR 5.000,-. Uiteraard mag hier bovenop ook van eigen financiële middelen gebruik worden gemaakt.
 • Ga op onderzoek uit en toets je idee op haalbaarheid, uitvoerbaarheid, kostenplaatje etc.


Aanvullende spelregels

17 mei 2017, spelregels ‘Schone IJsseloevers’

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door ROVA, Circulus Berkel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu; (hierna: “partners”) te organiseren wedstrijd Schone IJsseloevers (hierna: “de wedstrijd”).
  1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de spelregels.

 2. Actie
  2.1 Het inzenden van ideeën is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.schoneijsseloevers.nl tussen 24 mei 2017 en 1 oktober 2017.
  2.2 Alleen inzendingen die volledig zijn ingevuld en voldoen aan de gestelde spelregels kunnen meedingen naar de prijs.
  2.3. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

 3. Deelname
  3.1 Op www.schoneijsseloevers.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  3.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. De partners zijn niet aanprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers. De partners zullen de ingezonden ideeën voor geen enkel doeleinde, anders dan de wedstrijd verhandelen.
  3.3 Het auteurrecht op de ingezonden ideeën met bijbehorende materialen en producten ligt bij de deelnemers. De gevolgen van het plaatsen van een idee zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het geplaatste idee wordt onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.schoneijsseloevers.nl.
  3.4 Het winnen van de wedstrijd verplicht de partners op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
  3.5 De partners hebben het recht om een selectie van ingezonden ideeën op te nemen in een boek of tentoonstelling. De rechten van deze twee liggen geheel bij de partners.
  3.6 De partners behouden zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de spelregels.
  3.7 De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 5. Bij minder inzendingen hebben de partners het recht de wedstrijd te annuleren.
  3.8 De partners behouden zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van de partners.
  3.9 Medewerkers van de partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 4. Prijs
  4.1 De door de publieksjury gekozen winnaar wint het (start)kapitaal van EUR 5.000,- voor de realisatie van het idee.
  4.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de inzender:
  · een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
  · een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
  · correcte NAW-gegevens op te geven.
  4.3 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar.

 5. Deelnamekosten
  5.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijd.

 6. Kansspelbelasting
  6.1 Deze wedstrijd kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  6.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door de partners. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

 7. Medewerking finalisten en prijswinnaar
  De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen. De rechten hiervan liggen geheel bij de partners. De partners zijn hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 8. Privacy
  Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van de partners van toepassing.

 9. Aansprakelijkheid
  Behalve in geval van opzet of grove schuld zijn de partners niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:
  · het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
  · uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  · het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

 10. Wijzigingen
  10.1 De partners hebben het recht om deze spelregels eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.schoneijsseloevers.nl bekendgemaakt.
  10.2 De partners behouden zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende spelregels te wijzigen.

 11. Klachten
  11.1 Klachten over deze actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: redactie@schoneijsseloevers.nl
  11.2 De partners zullen binnen enkele dagen reageren op een ingediende klacht.

 12. Slot
  12.1 Op deze spelregels is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
  12.2 In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslissen de partners

Terug