Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Hof van Twente - Goor
[INGELOOT] Hoek Oude Haaksbergerweg / Mulderskamp

{{ activeItem }}

[INGELOOT] Hoek Oude Haaksbergerweg / Mulderskamp

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Asbest eruit + Biodiversiteit erin = De Groenste Straat!
Het braakliggende terrein inrichten als groene, natuurlijke speel- en ontmoetingsplek voor alle leeftijden, bevorderen van de biodiversiteit en ruimte creëren voor water. Het moet voelen als een warm welkom in de wijk!Downloads

Laatst bewerkt op: 20-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  Omdat door de asbestsanering vrijwel alle bomen en struiken zijn gekapt, veel groen verdwenen is, en al het leven weg is. Het braakliggende terrein is inmiddels ook gesaneerd en het is de hoogste tijd om het, samen met de aangrenzende straat, vooral ‘groen’ in te richten, zodat er weer leven inkomt. Het is nu stil, kaal en grijs omdat er, door gebrek aan bomen en struiken, nauwelijks vogels en insecten zijn. We willen het groen, het leven, de spelende kinderen terug! Tijdens de grootschalige asbestsanering in de wijk het Gijmink in Goor, was het terrein, hoek Oude Haaksbergerweg / Mulderskamp, jarenlang in gebruik als opslagplaats voor materiaal en machines.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  Een goede gezonde bodem is een voorwaarde voor alle beplanting. Door de asbestsanering is er schone en vruchtbare grond aangebracht, maar er zit nog onvoldoende bodemleven in. Deze condities worden door de ‘Tuinen van Geerdink’ de eerste jaren gemonitord en geborgd en zonodig bijgestuurd tijdens de onderhouddagen. Zoals vermeld wordt een beheerplan opgesteld.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  o Er worden bomen aangeplant zodat er voldoende schaduw is op zomerse dagen o In het terrein wordt reliëf aangelegd wat uitloopt in een wadi waar water wordt opgevangen en vastgehouden Het regenwater infiltreert en vult het grondwater aan o De buren zetten regentonnen op hun privé terrein waarin ze hemelwater opvangen o Twee regentonnen komen in de openbare ruimte, dit water wordt gebruikt voor planten water geven en kinderen kunnen ermee spelen om bv. modder te maken o Omliggende parkeerplaatsen worden voorzien van waterdoorlatende verharding o Er is onderzoek gedaan om water af te koppelen. Volgens het waterschap is afkoppelen in dit deel van de straat minder geschikt, mogelijk kan dit bij de inrichting van een ander terrein verderop in de straat wel worden meegenomen Klimaatbestendigheid: Ontmoeten, Dromen, Ervaren en Beleven Voldoende Bomen op meerdere plekken altijd schaduw om in te spelen of te zitten Bomen zijn van belang voor het ecosysteem en zorgen voor schaduw en verdamping het vermindert hittestress Een regenton vangt water op, hiermee maak je modder en geef je planten water parkeerplaatsen met waterdoorlatende verharding Relief in het terrein om water te bergen in een wadi

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  De vaststaande elementen zijn: 1. De molen moet zichtbaar blijven! De molen is een eye-catcher in deze straat en die willen we graag kunnen zien vanuit zoveel mogelijk perspectieven 2. Rekening houden met aanwonenden 3. Drie grote bomen (monumentale beuken) aan de rand van het veld Er zijn ook uitdagingen: 4. Veel leeftijds- en doelgroepen in de wijk: Ouderen, maar ook gezinnen met jonge kinderen, pubers en aangrenzend ‘De Lindenhof’ waar mensen met een beperking, onder begeleiding, wonen 5. Aandacht voor biodiversiteit, zowel flora als fauna 6. Stoep moet blijven liggen in verband met kabels en leidingen 7. Hoe krijgen we meer omwonenden betrokken? Na jaren van bedrijvigheid zijn mensen murw geslagen 8. Uitvoeren binnen het beschikbare budget

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  o (1) De inrichting krijgt een open karakter, hoge bomen niet centraal plaatsen o (2) De functie ‘balsporten’ verplaatsen naar een andere buurtlocatie 200m verderop o (3,4) Zit- en speelplekken in de zon, maar ook in de schaduw o (4,) Een picknick-chill plek voor alle leeftijden, passanten en aanwonenden o (4,) Spelen en ontmoeten gaan samen in de aanleg met natuurlijke, gebiedseigen materialen o (4,) een speelplek voor de kleinsten; zandbak, kruip door-sluip door spel, en wat meer uitdaging voor de wat oudere kinderen; klim en klauter mogelijkheid, spelen met water, modder en schommelen. Ook de bewoners van de Lindenhof hebben eveneens de grote wens voor een schommel. o (5) Een grote beuk van buren wordt toegepast als object vanwege noodzakelijke kap door ziekte o (5,4) Fruitbomen- en bessenstruiken om van te plukken en te proeven o (5) Gevarieerde beplanting in hoogte en bloeitijd o (5,7) Het aanleggen van een vlinder- / bijenlint in de aanliggende particuliere tuinen o (5,7) Omliggende woningen voorzien van een nestkast voor vogels, vleermuizen of insecten o (5,7) In de hoek komt een ‘takkenril’ voor klein gedierte, egels en andere winterslapers. Nestkastjes worden langs de kanten van het veld geplaatst. In de voortuinen van de rijtjeshuizen komen verschillende vlinderstruiken en andere insect vriendelijke planten. Een vlinderlint wordt gecreëerd, zodat het gehele jaar er iets bloeit. Voor de bewoners komen regentonnen beschikbaar. Ook worden de huizen voorzien van een nestkast voor vogels, vleermuizen of insecten o (6) Hinkelstoep, omdat de stoep niet gesaneerd is en er kabels en leidingen liggen kunnen we hier helaas niks mee. De tegels in de parkeerplaatsen worden vervangen door water doorlatende bestrating. o (7) Iedereen heeft mogelijkheid gehad om mee te denken en te bepalen hoe de straat ingericht zal worden. Dit is op veel verschillende manieren gepubliceerd; briefjes in de brievenbus, via de krant en via social media. Ook zijn er buurtsessies in de straat georganiseerd. o (7) Prijsvraag uitschrijven voor de naam van de speel- en ontmoetingsruimte o (7) Uitzetten van regenwormen op de dag van de Biodiversiteit, en een les op school over de regenworm o (7) Bewoners van de Lindenhof planten zonnebloemen op de dag van de Biodiversiteit o (8) Beplanting die als compenserende maatregel tijdens de sanering is toegepast wordt herplant o (8) Lindes die vrijkomen in een buurtgemeente worden hier herplant

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  Op dit moment is het een grijs, leeg, desolaat terrein. Alleen de voortuinen zijn iets beplant. Eigenlijk komt er 100% meer groen bij. 1600 m2 (nu braakliggend) terrein, 150 m2 parkeerplek en 0,5 m2 per aanliggende particuliere tuin.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  o Kijkgroen, struingroen, eetgroen en speelgroen o Beplanting in variërende hoogtes. Gras, bloemen- / kruidenmengsels, inheemse struiken (vogelbosjes), (fruit)bomen en grotere bomen zoals noten- en lindebomen. Deze gevarieerde beplanting biedt schuil- voedsel en nestgelegenheid voor insecten en vogels. o Aangrenzende parkeerplaatsen worden voorzien van grasstenen. o Omwonenden planten vlinder- en insectvriendelijke bloemen (top tien vlinderstichting) om biodiversiteit te stimuleren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  In beide. De openbare (gemeentelijke) gronden worden voorzien van veel planten, bomen, struiken, ruimte voor water en fauna-en kindvriendelijke elementen. De privéruimtes worden zoveel mogelijk betrokken. Groen wordt vooral in verbinding gebracht met de bodem, een gezonde bodem is de basis voor een goede ontwikkeling van de beplanting.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  o Tijdens een bijeenkomst op locatie, zijn wensen van de buurt verzameld. Via een flyer, social media en een krantenbericht zijn alle omwonenden hiervoor uitgenodigd. o Ook bewoners van de (aangrenzende) Lindenhof (JP vd Bent Stichting) en leerlingen groep 5/6 van ods Het Gijmink hebben ideeën ingebracht. Hiervoor is actief contact gezocht met beide instanties. o Wensen zijn ingedeeld in functies (spelen, sporten en ontmoeten) en randvoorwaarden. Dit leidde tot een gezamenlijk eerste schetsontwerp. o De buurt is via een ‘van deur tot deur’-actie benaderd o Een prijsvraag is voor de kinderen van de basisschool bedacht. o Door een cursus ‘wat kan ik doen met biodiversiteit in mijn eigen tuin’ wordt het ‘groen-bewustzijn’ aangewakkerd en kunnen buurtbewoners ook zelf onderwerpen aandragen o Buurtbewonders gaan helpen bij aanplant o De ‘NL doet actie’, de ‘dag van de biodiversiteit’ en ‘de nationale burendag’ dragen bij aan de buurtbetrokkenheid en de realisatie van dit plan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  o De gemeente Hof van Twente is vanaf het begin bij het project betrokken. o Welzijnsorganisatie Salut is door de gemeente aangewezen als projectleider. o Bewoners van de Lindehof zijn betrokken als aanwonenden, maar ook voor onderhoud zijn er mogelijkheden voor deze bewoners. De bewoners planten zonnebloemen op de dag van de biodiversiteit 22 mei o Kinderen van de Gijminkschool, (maar ook andere scholen) gaan hier buitenlessen beleven, en regenwormen uitzetten op de dag van de Biodiversiteit 22 mei 2019 o Voor alle kinderen in de wijk, en andere geïnteresseerden is een educatieve app-speurtocht ‘wild in de stad’ in ontwikkeling, om het belang van biodiversiteit in de wijk onder de aandacht te brengen o (Buurt)kinderen worden betrokken door als prijsvraag een naam voor de locatie te bedenken o Johan Geerdink van ‘Tuinen van Geerdink’ werkt als professional het schetsontwerp uit tot een 1e conceptplan (basis voor De Groenste Straat) en gaat het plan uitvoeren o Regio Twente voor ontwikkeling TIP (Tourist informatie punt) voor verbinding fiets- en wandelroutenetwerk en picknicklocatie tbv fietsers en wandelaars o Kukelnest en Stadslandbouw voor gezamenlijk begeleiden van onderhoud op de locatie met de bewoners van de Lindenhof o De vogelwerkgroep ‘Hofvogels’ helpt bij het aanbrengen van nestkasten, voor vogels en vleermuizen o HofPower is het gemeentelijk schoolprogramma over duurzaamheid & techniek voor de 19 basisscholen en 2 middelbare scholen in onze gemeente Hof van Twente gaat lessen in het kader vanbiodiversiteit verzorgen op school o Buurman Blok schenkt een grote boom als materiaal voor het natuurlijk spelen en recreëren (deze wordt vanwege ziekte gekapt)

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  De gemeente (wijk- en groenbeheer) is volledig bij de plannen betrokken, en bij de overleggen aanwezig. Er is afstemming over het ontwerp, de uitvoering en beheer- en onderhoud. Er is een goede samenwerking.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  o De gemeente onderhoudt het terrein op basisniveau o Het bedrijf ‘De tuinen van Geerdink’ ondersteunt 2 tot 3 keer per jaar tijdens een buurt-onderhouddag, bijv. met NL Doet en de Burendag o Bewoners van de Lindenhof werken onder begeleiding 1 dagdeel per maand in de fruittuin In overleg met medewerkers van Kinderboerderij het Kukelnest en/of Stadslandbouw

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  In totaal ongeveer 50.000 euro.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  o Aanschaf regentonnen voor aanwonenden o Bijen- vlinderlint voor aanwonenden en nestkasten en insectenhotels o Aanleg waterspeelplaats o Hinkelpad op de stoep / ‘Auto te gast’-straat o Waterdoorlatende bestrating in de aangrenzende parkeerhavens o Speurtocht ‘Wild in de Stad’ + app o Groot speeltoestel op de speelheuvel in het midden van het veld

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  Uitvoering: o Vlechten van wilgen (buren) o Opkweken en planten van zonnebloemen (dag van biodiversiteit) (Lindenhof) o Uitzetten van Regenwormen (dag van biodiversiteit) (buurt- en schoolkinderen) o Zaaien van bloemenmengsels (buren) o Helpen bij aanplant (buren) Beheer: o In overleg met ‘Tuinen van Geerdink’ en gemeente (buren) o In overleg met Salut en begeleiders van onderhoudsgroep Kukelnest / Stadslandbouw (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt / mensen met een beperking) (Lindenhof) Onderhoud: o 3x keer per jaar, o.a. aansluiten bij landelijk dagen: NL Doet, en burendag: o Bewoners Lindenhof 1 dagdeel per maand (in overleg met begeleiding Kinderboerderij Kukelnest en Stadslandbouw) o Leerlingen Gijminkschool 1 activiteit per jaar (bv opschoondag) o Coördinatie van activiteiten: Welzijnsorganisatie Salut

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  o Het terrein krijgt een natuurlijk speelkarakter en is daarmee uniek in de wijk, het aanbod is gevarieerder en er zijn meer mogelijkheden voor een grotere en meer diverse doelgroep; kinderen kunnen klimmen en klauteren, spelen met zand en water, schommelen, hutten bouwen, sluipen door wilgenhutten, verstoppertje spelen tussen de bomen en planten, rollen van de heuvel. De ‘oudere jeugd’ kan chillen op de verschillende zit plekken. o Het terrein heeft een gevarieerde multifunctionele inrichting, is open en uitnodigend met reliëf, zon en schaduw, coulissen en ruimte voor educatie. o De mogelijkheden voor ‘Auto te Gast’-straat worden onderzocht o Hinkelstoep wordt gemaakt Kindvriendelijkheid Een plek voor ‘natuurlijk’ spelen om zelf te Ontdekken Dromen, Durven, Doen, Beleven en Ervaren Er is veel zand om in te spelen, Een waterpomp om lekker modder te maken Een grote schommel om in te dagdromen Klim- en klauterpalen en touwen Verstoppertje spelen in spannende struiken en takken om hutten te bouwen Een speurtocht Biodiviersiteit in de stad Op blote voeten voel ik de natuur.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  Deze straat heeft een grote openbare ruimte, die na de sanering weer beschikbaar is gekomen voor de buurt en waar de functie spelen prachtig gerealiseerd kan worden. Door de functie ‘sport/voetballen’ naar een andere locatie te verplaatsen, is op dit terrein volop ruimte voor ‘natuurlijk spelen, met meer uitdaging om zelf te Ontdekken, Dromen, Durven, Doen, Beleven en Ervaren.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  o Een gezonde bodem met voldoende bodemleven, de tuinen van Geerdink neemt dit mee bij de aanleg o Beplanting in verschillende lagen en soorten: grassen, kruiden, bloemen, struiken, (fruit)-bomen zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor schuil-, voedsel- en nestgelegenheid voor zeer diverse soorten fauna o Diversiteit van vooral inheemse soorten zodat er vanaf het vroege voorjaar, tot in het late najaar bloeiende- en besdragende planten voorkomen. o Een grote diversiteit in beplanting betekent een leefomgeving voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren. Soorten die horen bij onze wijk het Gijmink. o Een goed ingerichte omgeving versterkt het niveau van biodiversiteit en zorgt voor een gezondere leefomgeving. o Aanbrengen van een zwaluwentil, takkenril, voor doelsoorten als huiszwaluw en -mus Biodiversiteit Ontmoeten, Ruiken, Plukken en Proeven Biodiversiteit begint bij een gezonde bodem met veel bodemdieren. Gevarieerde beplanting: grassen, wilde bloemen, inheemse struiken en bomen. Deze trekken insecten aan, bestuiven en bevruchten (vrucht)bomen en zijn voedsel voor vogels en zoogdieren. Een insectenhotel biedt plek voor wilde bijen. voedsel-, schuil- en nestgelegenheid in struiken voor de huismus en –zwaluw en andere stadsvogels. Zoogdieren als egels en (vleer)muizen, en natuurlijk voelt de Mens zich gelukkiger en gezonder in een Groene leefomgeving. Fruitbomen zijn er om van te plukken en te proeven.

Locatie Mulderskamp , 7471 PA, Hof van Twente