Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Deventer [INGELOOT] Vogelslag

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

We gaan onze buurt door vergroenen, “verbloemen” en het toevoegen van speelelementen een aangenamer woon en leefklimaat geven en met deze maatregelen ook aantrekkelijker maken voor vogels en insecten. Kortom we maken de buurt biodiverser, klimaat neutraler en kindvriendelijker. Bijkomend doel is het versterken van de sociale cohesie door het zoveel mogelijk door de buurtbewoners in gezamenlijkheid uit te voeren.Downloads

Laatst bewerkt op: 19-03-2019

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waarom moet juist deze straat worden aangepakt?

  1 Visie: Iedere bijdrage uit de samenleving voor een beter woon- en leefklimaat draagt bij aan de verbetering van het wereldklimaat. “Vele druppels vormen een regenbui”. Doel: Veraangenaming en verlevendiging van onze directe woonomgeving door de buurt te vergroenen, te “verbloemen” en zodoende ook aantrekkelijker te maken voor vogels en insecten. Bijkomend doel is het versterken van de sociale cohesie door het zoveel mogelijk door de buurtbewoners in gezamenlijkheid uit te voeren. Middel: Ons plan voor de “Groenste straat van Overijssel.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Met welke obstakels, uitdagingen of vaststaande elementen hebben jullie te maken?

  2 Waar we rekening mee hebben gehouden bij de plannen is de door de buurt ingeslagen weg (zie bijlage 1 burendag): Vorig jaar is 200 van de 300 m2 platte daken belegd met sedum. De rest volgt dit jaar. Tegen de schuren zijn geveltuintjes aangelegd met klimplanten. Op de aangrenzende grasvelden zijn bollen gepoot. Met de kinderen samen zijn twee insectenhotels gemaakt. Ook vogelhuisjes zijn met hen gemaakt en opgehangen. Twee zijn er nu bewoond. Alle plannen worden, zoals bekend, natuurlijk begrensd door de bestaande situatie. Parkeerplaatsen zijn een gegeven, de huidige staat van het groen zijn een gegeven. Verder zullen de gevarieerde wensen van buurtgenoten en de wensen van de gemeente grenzen stellen aan de ambities.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Welke creatieve oplossingen hebben jullie hiervoor bedacht?

  3 Zie ons vergroeningsvoorstel onder punt 5: type groen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel groen komt erbij in de straat?

  4 Gezien het gegeven van de bestaande situatie is het moeilijk grote oppervlaktes groen toe te voegen op maaiveldniveau. Op de platte daken is straks 300 m2 groen toegevoegd met de sedum. Op maaiveld niveau betekent het uitbreiden van geveltuinen een toevoeging van ca. 20 m2. Door de bekleding van aanwezige lange muren en schuttingen met rasters met daartegen klimplanten voegen we in het verticale vlak ca. 150m2 groen toe. Hoe dit er uit ziet is te zien op bijgaand gezonden moodboards (bijlages 3 en 5) en hieronder samengevat beschreven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat voor type groen wil je aanleggen?

  5 Ons vergroeningsvoorstel: Zie bijlages 2 en 3 huidige situatie en moodboard P-plaats en grasveld aan de zuidzijde. Ingang Vogelslag links vanaf zuid: Linker plantvak bij huis no. 23 opnieuw inplanten met lage bloeiende struiken, zelfde planten of kleur als de rest van de straat. Vanaf huis no 60 t/m 82 beplanting snoeien, deels vervangen en aanvullen met vuurdoorn rood/geel, vlinderstruiken, malus o.i.d. om kleur in de straat te brengen en door te laten lopen. Klimop terugsnoeien maar de klimop vakken, zoals bij huis no 78, laten staan. Bij de hoek zorgen voor lage bloeiende struiken/planten, dit i.v.m. zicht op het verkeer. Evenals bij de hoekhuis no 86. Ingang Vogelslag rechts: Kleurrijke bomen en hier als onderbegroeiing dezelfde planten als langs de straat en kleurrijke struiken, voor insect en vlinder. Op het P-terrein de hagen tussen de parkeerplaatsen stukken van de Veldesdoornhaag vervangen door nieuwe kleurrijke gemengde haag voor vogels/insecten/vlinders. In het plantvak voor huis no 46 t/m 50, wat begroeid is met Taxus, worden aan de kant van de straat kleurrijke struiken geplant. Aan de kant van het voetpad worden vakken met Taxus eruit gehaald en opnieuw ingepland met Lavendel paars, wit, roze. Het plantvak voor de flats oostzijde wordt opnieuw ingericht met bloeiende struiken voor vlinders en insecten, bijv. hoge en lage vlinderstruiken. Voetpad tussen het grasveld en de P-plaats: Aan de kant van het grasveld wordt de Veldesdoornhaag er voor een deel uitgehaald. Vanaf de weg blijft de laatste 7 m staan, op gelijke hoogte als bij de P-plaats. Er komt een pergola van acaciahout vanaf de Leibomen tot +/- 7 m van de straat, dit i.v.m. zicht op het verkeer. Tegen de pergola worden zon minnende, vnl. groenblijvende en bloeiende klimplanten geplant. Grasveld bij huis no 52/54: Natuurspeelplek voor kinderen. Er komt een klimboom, een waterpomp met speelmogelijkheid., bordjes met uitleg over planten, insectenhotel, vlinders, bijen e.d... Het insecten- en egelhotel worden verplaatst en het insectenhotel heringericht voor bijen. De Veldesdoornhaag wordt weggehaald zodat er visueel meer ruimte ontstaat. Bij de boom en in de hoek bij huis no 58, komen bloeiende struiken en een vak met vaste bloeiende planten. Bij de kastanjeboom worden prairieplanten neergezet (grassen). Het kunstwerk Vogelwiel, gemaakt door Ineke Mengelder, krijgt een op nader te bepalen plek i.o.m. maker. De bank verplaatsen naar een nader te bepalen plek i.o.m. Groenbedrijf i.v.m. onderhoud. Doorgang tussen huis no 50 en 52: Tegen de muren rasters plaatsen voor groenblijvende en bloeiende klimplanten. Zoals kamperfoelie, vuurdoorn e.d. (niet aan de muur hechtend). Tegen de schuttingen komen ook klimplanten. De twee houten hekken worden vervangen door twee houten plantenbakken (tegels eruit, aarde er in) met grassen, zoals Bloedgras. Deze kunnen tegen tocht. Ingang pleintje-noordzijde bij huis no 82 en Wielewaal no 2 (Zie bijlages 4 en 5 huidige situatie en moodboard plein achter): Tegen de muur van huis no 2 worden aan de rechterkant rasters geplaatst met groenblijvende klimplanten. Voor de schutting komen planten. Bij alle geveltuinen worden tussen de klimplanten bloeiende planten geplaatst, zoals lavendel, stokroos, tuingeranium, ooievaarsbek e.d. Tegen de muur van de plantenbak van huis no 74/76 komen rasters met klimplanten. Bij de boom die solitair staat: struiken eruit, lavendel erin, en clematis tegen de stam laten groeien. De 4 bomen gaan eruit en dakplatanen komen ervoor in de plaats. De Veldesdoornhaag die er nog staat wordt weggehaald en daar komen vakken met vaste planten voor terug. Het insectenhotel wordt bij-vriendelijk gemaakt en verplaatst. Doordat de haag bij het speelhuisje weg gaat, ontstaat er ruimte om het speelhuisje op te schuiven, zodat er meer ruimte komt en een kinderpicknicktafel kan geplaatst. Bij huis no 18/20 komt een handwaterpomp (Gemeente heeft geld beschikbaar gesteld). Bij huis no 50 komt een hemelwater straatkolk (infiltratieput). Mussendakpannen en/of -hotel plaatsen. Wanneer we tot uitvoering overgaan, wordt er ingekocht bij kwekers, die biologisch verantwoord telen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Waar ga je groen aanleggen? In de openbare- of privéruimte, of beiden?

  6 Ons uitgangspunt bij het vergroeningsvoorstel is dat het plaatsvindt in de openbare ruimte.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe zijn andere bewoners van de straat betrokken bij het maken van het vergroeningsvoorstel?

  7 Een werkgroep bestaande uit bewoners van de buurt is aan de slag gegaan met de ideeën, die er leefden voor vergroening van de buurt. Onder begeleiding van onze procesbegeleider Ingrid Nij-Bijvank zijn we tot een ontwerp gekomen. Omdat het binnenplein grenst aan de Wielewaal de activiteiten tijdens de afgelopen twee burendagen gezamenlijk met hen zijn opgepakt, is deze straat ook betrokken bij de voorbereiding. Er is een inloop georganiseerd voor de betrokken bewoners. Deze reageerden positief op de plannen (reactiepercentage 25%, zie bijlage 6 informatieavond buurtbewoners). Joris Hendriks van Wij Deventer was ook aanwezig. De wijkwethouder was helaas die avond al bezet.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Zijn er nog andere personen of organisaties betrokken? Op welke manier zijn zij betrokken?

  8 Het voorstel is besproken met Erwin Schut van het Groenbedrijf(onderhoudsdienst), hovenier Harold Jansen van t Laar en Menzo Koopman van de afdeling Groen van de gemeente Deventer. Zij reageerden alle drie positief op onze plannen en toonden zich betrokken te voelen en zich voor een vervolg te willen inzetten. Hun adviezen t.a.v. plantkeuzes, inrichting van plantvakken en voorbereidende bodemwerkzaamheden hebben we graag ter harte genomen en verwerkt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Heb je al overleg gevoerd en/of afspraken gemaakt met de gemeente over de vergroening van de straat?

  9 Zie bovenstaande onder punt 8.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe wordt de straat, na uitvoering van de vergroening, beheerd en door wie?

  10 Met de gemeente wordt een beheersovereenkomst gesloten. Zoveel mogelijk is gekozen voor aansluiting bij het beheers-management van de gemeente met bijbehorende plantkeuze. Uitgangspunt: het normale basisonderhoud is voor de gemeente, de buurt neemt de plus op zich.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoeveel geld denken jullie nodig te hebben voor het realiseren van het plan?

  11 Het prijzengeld zal naar verwachting dekkend zijn voor de helft. De andere helft wordt gedekt met eigen inzet. Er is met diverse partijen al overleg over aanvullend budget. Na de uitslag zal hier vol op worden ingezet en nieuwe bronnen worden aangeboord.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als jullie de prijs van 20.000,- euro winnen: wat gaan jullie dan sowieso uitvoeren?

  12 We zullen dan gaan inzetten op die onderdelen, die met zelfwerkzaamheid het meeste effect hebben, en dus de aankopen beperken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Gaan de (andere) bewoners van de straat zich inzetten voor de uitvoering, het beheer en het onderhoud van de vergroening en op welke manier gaan ze dat doen?

  13 Zie bovenstaande punt 10 en 12

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kindvriendelijkheid: Hoe draagt de vergroening van de straat bij aan speelmogelijkheden voor kinderen?

  14 Zie ons plan punt 5 en moodboard

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe is hier ruimte voor gemaakt?

  15 Zie ons plan punt 5 en moodboard

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Biodiversiteit: Hoe zorgt de vergroening ervoor dat de straat aantrekkelijk wordt voor planten, dieren en insecten?

  16 Zie ons plan en moodboard

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe houden jullie bij het toekomstig beheer van de straat rekening met goede condities voor planten en dieren?

  17 Door zorgvuldig beheer door ons en gemeente, zie punt 8 en 10.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Klimaatbestendigheid: Welke maatregelen nemen jullie om bijvoorbeeld wateroverlast op te vangen, droogte tegen te gaan en/of voor verkoeling te zorgen in een warme zomer?

  18 De buurt is al begonnen met de aanleg van sedumdaken en het afkoppelen van hemelwater (zie bijlages 7 en 8 afkoppeling hemelwater en sedumdaken). Van de gemeente is er al een toezegging voor het maken van een infiltratieput, waar het hemelwater van de straatkolken op het binnenplein naar diepere grondlagen wordt geleid. Voor het overige: zie ons plan.

Commentaar lijst

nanno 01-04-2019 17:54

Via de facebookpagina van Vogelwiel kom je bij onze straat, overigens geen wethouder wel Emmen

Commentaar lijst

31-03-2019 16:11

Ik vind geen facebook-pagina van Vogelslag. Nanno Lambooy wethouder Emmen?