Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

OverHeerlijk 2018 Voorwaarden op een rij

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Actievoorwaarden ‘Overheerlijk, Picknick Time Overijssel’

Toepasselijkheid
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Overijssel; (hierna: “PROVOV”) te organiseren wedstrijd Picknick Time Overijsse! (hierna: “de wedstrijd”).
1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

Aanbieder: De wedstrijd wordt georganiseerd door: provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle.

Actie
3.1 Aanmelden is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.overheerlijk.nu tussen 1 juni 2018 en 9 juli 2018. De actie wordt afgerond op 1 september 2018.
3.2 Alleen aanmeldingen die volledig zijn ingevuld en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen meedingen naar de picknick tickets.
3.3 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
3.4 Uit het totaal aantal aanmeldingen wordt een steekproef getrokken op basis van gezinssamenstelling en postcodegebied.

Deelname
4.1 Op www.overheerlijk.nu wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen.
4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVOV is niet aanprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers.
4.3 Het auteursrecht op de ingezonden ideeën met bijbehorende materialen en producten ligt bij de deelnemers. De gevolgen van het plaatsen van een idee zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het geplaatste idee wordt onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.overheerlijk.nu
4.4 Het deelnemen aan de actie verplicht PROVOV op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
4.5 PROVOV heeft het recht om een selectie van ingezonden foto’s en ideeen op te nemen in een boek of tentoonstelling. De rechten van deze twee liggen geheel bij PROVOV.
4.6 PROVOV behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
4.7 De actie kent per inschijving een maximaal aantal deelnemers van 4 per inzender.
4.8 PROVOV behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVOV.
4.9 Medewerkers van PROVOV zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Prijzen
5.1 Deelnemers aan de actie maken kans op een picknickticket dat gratis toegang biedt aan de vier proeverijen.
5.2 Om voor de actie in aanmerking te komen dient de inschrijver :

  • een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
  • NAW-gegevens op te geven en aanvullende gegevens betreffende gezinssamenstelling op te geven.
  • PROVOV is bij de registratie van deze gegevens gebonden aan alle afspraken die op basis van de AVG die zijn opgenomen in het privacystatement van deze site.
    5.3 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar

Kosten
6.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie wedstrijd.

Kansspelbelasting
7.1 Deze actie kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
7.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door PROVOV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Medewerking finalisten en prijswinnaar
8.1 De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen en interProvOvws. De rechten hiervan liggen geheel bij PROVOV. PROVOV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVOV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:

  • het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
  • uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  • het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

Wijzigingen
11.1 PROVOV heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden www.overheerlijk.nu bekendgemaakt.
11.2 PROVOV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

Slot
12.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
12.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist PROVOVDownloads

Natuur Milieu en duurzaamheid Energie Evenementen Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 08-06-2018