Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Een schat-rijk plein voor jou en mij, de vogel, de kever en de bij! Schat-Rijk!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Ons schoolplein wordt een schat-rijk schoolplein waar voor kinderen veel te beleven valt, waar ze kunnen genieten en gebruiken van wat de natuur te bieden heeft aan schatten.

Er zal voor elk kind een plek op het schoolplein zijn waar het zich fijn voelt; relaxen in de nestschommel, werken in de moestuin, spelen met water, zand en stenen, sporten in het groen, klauteren over boomstammen of op ontdekkingstocht naar beestjes. Niet alleen voor het kind zal het een fijne plek worden, ook voor de vogels en kleine diertjes zoals insecten, vlinders en bijen, doordat er veel bloemen, bomen en struiken worden gepland.

Oftewel het wordt een plek waar je je je kan verwonderen over de mooie natuur, een plek waar al je zintuigen geprikkeld worden, waar je samen heerlijk kan spelen, waar je volop kunt bewegen, relaxen en leren.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 11-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  De kinderen van de school gaan het klein onderhoud doen. Het groot onderhoud wordt gedaan door ouders. Nu worden ouders elk jaar gevraagd om zich voor enkele klussen van een klussenlijst in te schrijven, het onderhoud van de tuin zal meegenomen worden op deze lijst waardoor het onderhoud een vaste klusactiviteit wordt. We doen het onderhoud in overleg, en wanneer nodig, samen met een hovenier. Ook willen we andere vrijwilligers werven voor het helpen bij het onderhouden van het groene schoolplein, door buren met groene vingers uit te nodigen om te komen helpen en via www.samenzwolle.nl oproepjes te plaatsen. Het stukje groen achter de school wat we na overleg met de gemeente bij het schoolplein mogen trekken wordt onderhouden door de gemeente en onszelf.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  GBS De Schatgraver te Zwolle

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Ons schoolplein gaat een schat krijgen aan natuur om in te bewegen, het wordt een (be)leefwereld voor mens en dier. Nu bestaat het schoolplein voor 90% uit tegels. Straks zal ons schoolplein voor 50% natuurlijk zijn, zodat de kinderen van de Schatgraver, de kinderen en mensen uit de buurt, de planten en de dieren kunnen genieten van een schat aan bijzondere groene ruimte! We halen er zoveel mogelijk grijze tegels uit en vervangen deze door o.a. houtsnippers, schelpen, kiezelstenen, zand en gras. Op de zonnige plekken plaatsen we leilindes om zo natuurlijke schaduw te creëren. We maken een moestuin en het grijze stalen hekwerk willen we vergroenen door er struiken, planten en bloemen tegenaan te laten groeien. We hebben ook nagedacht over een groendak en gevel en het (gedeeltelijk) ontkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool. Aan de betegelde en ongebruikte achterkant van de school willen we een groen gazon maken. Op ons plein willen we verschillende hoeken maken met elk een eigen thema. Door het aanbrengen van hoogteverschillen en diversiteit in begroeiing maken we er echte groene en natuurlijke ontdekplek van. We zijn al bezig geweest om langs de randen van ons schoolgebouw tegels te verwijderen, daar hebben we zaaigoed ingezaaid. Nog even geduld, maar dan hopen we de eerste bloemen te zien groeien, waar bijen en vlinders op af gaan komen!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Straks zal er zand, (kiezel)stenen, boomschors, water, fruit en groente, bomen en bloemen, hoog en laag, dicht en open, groen en gras op het schoolplein te vinden zijn: veel meer om te ontdekken en te doen dus. We hebben, samen met de kinderen en ouders, goed nagedacht over wat we op het plein willen hebben. Daarbij is rekening gehouden met het uitdagen van elk kind om te bewegen, spelen en ontdekken. Er is genoeg ruimte voor bewegen omdat er hoogteverschillen zijn, een sportgebied, een boomhut en natuurlijke verstopplekken. In de moestuin en rondom het insektenhotel komen de kinderen weer tot heel ander spel. Spel waarbij de kinderen ook volop worden geprikkeld en uitgedaagd. Doordat er meer groen en verschillende hoeken worden gecreëerd op het plein kunnen de kinderen meer fantasie en creativiteit kwijt kunnen in het hun spel. Op het plein komt ook een waterloop: zand en water is voor de kinderen in de basisschoolleeftijd natuurlijk altijd super!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Op de Schatgraver zitten kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar. Het door ons bedachte groene schoolplein biedt volop mogelijkheden om hun fijne en grove motorische ontwikkeling te stimuleren door o.a. het spelen met zand, de ruimte voor loop- en ren spelletjes, rustplekken, klimmen en klauteren en natuurlijke elementen als water, stenen en groen. Het creëren van hoogteverschillen en begroeiing, zal dat ervoor zorgen dat ze uitgedaagd worden in hun ruimtelijke oriëntatie. De klimtoestellen worden zo ontworpen, dat het voor iedere leeftijdscategorie uitdagend is om erop te klauteren. De natuur zelf zorgt ervoor dat er altijd nieuwe dingen te ontdekken zijn en stimuleert om uit te proberen en te onderzoeken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  We hebben alle kinderen en alle klassen van onze locatie ‘Schatgraver” laten stemmen op 17 foto’s, welke vooraf door het team zijn geselecteerd op basis van diversiteit en mate van natuurlijkheid. Ook de ouders mochten stemmen. De top 5 van meest uitdagende speelsituaties die uit de stemming van ouders en kinderen naar voren zijn gekomen, komen -hoe dan ook- op ons nieuwe groene schoolplein! Door met de kinderen brainstormsessies en knutselactiviteiten te doen en door filmpjes van mooie buitenspeelplekken te bekijken, hebben we een beeld gekregen van wat de kinderen graag willen en dat is meegenomen naar het uiteindelijke vlekkenplan.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Binnen de school is er een breed draagvlak. In de projectgroep zitten 4 leerkrachten en 6 ouders. We gaan allemaal voor een plein met meer groen en minder tegels. We hebben ook de andere collega’s warm kunnen maken voor dit plein. Inmiddels is al een insectenhotel gerealiseerd. De kinderen van alle klassen hebben de vakken van het hotel gevuld, de leerkrachten hebben er een “groene” les over gegeven. Leerkrachten stimuleren elkaar hierin. Er wordt in de middenbouw wekelijks buitenles gegeven, bewegend leren op het plein. De kinderen van groep 4 hebben ontwerpen gemaakt voor een groen schoolplein, hun ideeën zijn meegenomen in het uiteindelijke voorstel. In alle groepen is er in de les op een of andere manier aandacht geweest voor het groene schoolplein. Alle kinderen hebben hun stem uitgebracht over hun voorkeur bij de inrichting van het plein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  De buurt is verschillende keren geïnformeerd over onze plannen. Via betrokken ouders die in de buurt wonen, hebben we contact gelegd met de leden van de buurttuin en zijn we naar een buurtinformatieavond geweest, we hebben daar gesproken over een duurzame invulling van o.a. het veld achter de school. We hebben onze plannen m.b.t. het groene schoolplein uitgelegd en gekeken waar er mogelijkheden zijn tot samenwerking en wat de wensen zijn van de buurtgenoten. Daarnaast is er door de leerlingen van groep 5 een brief opgesteld waarin de buurtgenoten werden uitgenodigd voor een informatieve koffieochtend. De kinderen hebben deze brief ook persoonlijk rondgebracht in de buurt. Tijdens deze koffieochtend is de buurt geïnformeerd over de ideeën over het groene schoolplein. Ook ouders zijn enorm betrokken. De meerderheid van onze werkgroep bestaat uit ouders. De overige ouders worden met grote regelmaat via facebook op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ze hebben op een koffie/informatieochtend verzorgd door kinderen uit groep 4 hun stem kunnen uitbrengen over de inrichting van het plein. Er zijn dus in totaal 2 koffieochtenden geweest, 1 voor de ouders en 1 voor de buurt. Ook hebben we contact gehad met de gemeente over het vergroten van het plein en het betrekken van het bosje achter de school bij het plein wat ons ook is toegezegd.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Het plan is uitvoerbaar doordat we het in fases kunnen realiseren. Naast dat we natuurlijk hopen dat we de hoofdprijs winnen en daarmee grote slagen kunnen slaan zullen we zelf geld genereren door diverse acties te houden. Te denken valt aan een sponsorloop, een rommelmarkt en dergelijke. Via sponsorpakketten vragen we giften van bedrijven waar bijvoorbeeld ouders of buurtgenoten werken. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld een groentepakket uit onze eigen schoolmoestuin, we maken vogelhuisjes en kunstwerken en bieden PR voor het bedrijf in ruil voor het sponsoren van het groene schoolplein. Ook vragen we, waar nodig en mogelijk, subsidies aan. Denk aan: 1. NL Doet Via NL Doet hebben we februari 2018 een aanvraag ingediend, er is subsidie toegekend en we hebben van het ontvangen bedrag een insectenhotel gebouwd! 2. Waterschap Drents Overijsselse Delta www.wdodelta.nl Hiervoor is inmiddels een aanvraag ingediend. 3. Triodos Foundation https://www.triodosfoundation.nl/nl/over-triodos-foundation/ 4. Dik groen www.dikgroen.nl 5. Fonds NME www.fondsnme.nl 6. Hervormd Weeshuis Zwolle www.hervormdweeshuiszwolle.nl Een aanvraag voor een nestschommel van voornamelijk natuurlijk materiaal is ingediend. 7. Jantje Beton www.jantjebeton.nl 8. Rabobank www.rabobank.nl 9. Lokale ondernemers

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  We zijn al bezig met het aanvragen van een enkele subsidies. Wanneer er meer geld nodig is zullen we meer subsidies aanvragen en meer acties bedenken en uitvoeren om meer geld te genereren. We hebben een begroting gemaakt die uitkomt op 54.000 euro. Als we de prijs winnen en subsidies krijgen zijn we al een heel eind. Daarnaast kunnen we met acties, giften en sponsorplan de rest ophalen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Bij het ontwerpen van het schoolplein hebben we juist rekening gehouden met het gefaseerd kunnen uitvoeren van het schoolplein. Doordat het nieuwe schoolplein verschillende hoeken kent kunnen we de hoeken heel goed afzonderlijk van elkaar realiseren. Begroting SCHAT-RIJK & de 8 fases voor de verwezenlijking van het plein: 1. Pannakooi/amfitheater - 10.000 euro 2. Waterloop - 10.000 euro 3. Groene route (wilgenbogen achter amfitheater) - 2.500 euro 4. Hergebruikt speeltoestel in/om bult met rioolbuis eronder , boomschijftegels naar verhoogde boomhut met hangende trapladder naar boom met zwevend boomvlonder eromheen. - 10.000 euro 5. Speelplaats met liggende speelboom en stapstammetjes en schommelmand - 5.000 euro 6. Moestuintjes en bloemenstroken - 3.000 euro 7. Rode route (gekleurde waaltjes)/parcours - 11.000 euro 8. Leibomen - 3.000 euro Totaal: 54.000 euro Na het verwezenlijken van deze fases is ons plein voor maar liefst 50% meer vergroend ten opzichte dan ons huidige plein!

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Leerkrachten, ouders en kinderen hebben duidelijk, via de stemming, laten weten dat ze buitenlessen belangrijk vinden en een buitenlokaal was één van de favoriete items. Een buitenlokaal waar we onze buitenlessen kunnen houden, waar we kunnen luisteren naar verhalen, muziek kunnen maken, waar we kunnen overleggen en lekker met onze leesboek kunnen zitten. Lekker buiten lezen en leren, dat kan straks op een groen schoolplein veel beter. De moestuin, het bijenhotel en een diversiteit aan bloemen en planten nodigt uit tot natuurlessen. En met de producten van uit de moestuin kunnen we weer leren koken. Sporten in onze natuurlijke sporthoek kan ook goed door daar bijvoorbeeld lekker samen te voetballen. Door het afwateringssysteem wat we willen plaatsen in de sporthoek (om zo regenwaterafvoer af te koppelen van het riool) kunnen we deze sportarena laten vollopen met water en wanneer het vriest kan er dan lekker gegleden worden! Op de groene route en rode route die straks alle hoeken op ons plein verbindt kan er hard gelopen en gefietst worden, want hoe meer kinderen bewegen hoe beter kinderen kunnen leren. Momenteel lopen we hard door de buurt maar straks hebben we ook een mooie parcours op ons groene schoolplein.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Om biodiversiteit op het schoolplein te creëren, willen we diverse planten en bloemen plaatsen die verschillende insecten moeten gaan aantrekken. Niet door zomaar wat aan te planten, maar door o.a. samen met een hovenier goed te bekijken welke insecten en dieren de planten en bloemen aantrekken. Met diverse nieuwe bomen en de onlangs geplante fruitbomen willen we diverse vogelsoorten aantrekken. Ook het plaatsen van vogelkasten op geschikte plekken zal voor diversiteit zorgen van verschillende vogelsoorten. Hierin willen we juist ook rekening houden met de vogels die op de actuele rode lijst voorkomen en de nodige aandacht vergen. Met de kinderen is er al een bijenhotel gemaakt en geplaatst dat naast bijen ook andere insecten zal kunnen huizen. We gaan een wilgentunnel maken van zoveel mogelijk levend hout en van gevlochten wilgentenen. Ook zullen de hekken om het schoolplein vergroend worden door het aanplanten van bloeiende struiken, klimop en door het invlechten van wilgentenen. Hierdoor ontstaan er meer plekken op het schoolplein die naast dat ze interessant zijn voor kinderen ook allerlei diertjes aantrekken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Bij regenval staan de stoepen voor de ingang van het plein vaak onder water. Door de hoge graat van betegeling kan het water op- en in de omgeving van het plein, niet goed wegstromen. De vooruitzichten van de gemeente het waterschap zijn dat dit in de toekomst een nog groter probleem kan gaan worden. Door minder gebruik te maken van een betegelde ondergrond, kunnen we bij heftige regenval in korte tijd, de meeste wateroverlast voorkomen. Wateroverlast voorkomen we verder vooral ook door het regenwater (wat bijvoorbeeld vanaf het dak van de school komt) ondergronds op te vangen. Daardoor komt het regenwater niet in het riool terecht, maar kunnen we het water hergebruiken op twee manieren: 1. Handwaterpomp Als onderdeel van een water-zand speelgedeelte, maar ook om kinderen de gelegenheid te geven om de plantjes/moestuin te kunnen besproeien. 2. Mechanische dompelpomp Hiermee kunnen we bij droogte de beplanting besproeien, maar denk ook aan waterpret in de zomer en bij vorst om de sportarena/ pannakooi onderwater te laten lopen voor ijspret. Ook het dak van de school willen we graag vergroening wat als voordeel heeft dat het regenwater opneemt, als natuurlijke isolatie fungeert, biodiversiteit vergroot en de levensduur van het dak verlengt. Bij aanschaf van materialen en onderdelen hebben we oog voor de levensduur van de materialen en of de productie/ behandeling van deze materialen duurzaam verantwoord waren. Dit geldt voor bijvoorbeeld de houten onderdelen, maar bij ook de onderstaande pompen. Tevens vinden we natuurlijk de gebruiks- en kind vriendelijkheid van de materialen belangrijk. Voor de beplanting van bloemen, struiken, bomen en planten, geldt dat we het belangrijk vinden dat deze op een duurzame, biologische manier geteeld zijn en door ons onderhouden worden op een biologisch verantwoorde manier. Door bestaande materialen te hergebruiken dragen we bij aan duurzaamheid en is de impact op het milieu, van het nieuw te realiseren schoolplein, minimaal. Het aanplanten van bomen zorgt voor het afvangen van een beetje meer CO2. Maar het misschien wel het mooiste effect wat we hopen te bereiken met het vergroenen en verduurzamen van het schoolplein is dat kinderen ontdekken en leren hoe belangrijk natuur, milieu en het klimaat is voor henzelf en voor alles wat leeft om hen heen. Waardoor al de kinderen die spelen en leren op ons groene schoolplein duurzame keuzes gaan maken nu en in de toekomst.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Naast het hergebruik van snoei-afval (ook uit de moestuin) voor compost, kunnen we al de bestaande materialen en onderdelen die nu op het schoolplein staan hergebruiken, namelijk: De tegels en de betonranden van de zandbak die verwijderd gaan worden zullen we gaan hergebruiken in het buitenleslokaal, als plantenbakken en als zitjes. Al de speeltoestellen (het tuimelrek, het klimrek met de glijbaan en draaimolen) gaan we hergebruiken, we gaan ze als het ware inpakken in het groen! De goaltjes van de reeds bestaande pannakooi worden gewoon weer hergebruikt en de omheining van de pannakooi gaan we op een andere plek op het schoolplein weer inzetten als afrastering. De bomen die onlangs rondom de school zijn gekapt zullen we gaan gebruiken als klim-en speelobjecten en ze zullen verwerkt worden in de boomhut.

Commentaar lijst

Annelies 14-04-2018 16:15

heerlijk bezig! Alle zintuigen worden uitgedaagd :

Commentaar lijst

Tjaco 13-04-2018 21:47

Dit wil toch elk kind?!?!?

Commentaar lijst

marieke 13-04-2018 21:25

Wat een geweldig idee!!!

Commentaar lijst

13-04-2018 21:12

Top, super idee!

Commentaar lijst

Jacqueline 13-04-2018 19:36

Wat zal het super genieten worden op het plein, voor de kinderen maar ook de volwassenen.

Commentaar lijst

Susanne 10-04-2018 9:31

Mooi initiatief waar de een ieder in Zwolle-Zuid van mag meegenieten!

Commentaar lijst

10-04-2018 9:6

Mooi inspiratie voor de buurt Ittersum

Commentaar lijst

Liesbeth 09-04-2018 21:54

Goed bezig!!!!

Commentaar lijst

09-04-2018 19:40

Geweldig idee