Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Van grijs, beton en kaal gaan wij naar groen en levendig voor ons allemaal! 'Breedwijs' wordt samen groen!

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Stel... je zit op een leuke school en die school staat aan een wonderschoon groen park. Maar als het pauze is wordt van jou verwacht dat je op het plein speelt. Een plein dat vooral uit saaie grijze tegels bestaat.

Stel... je zit in de klas en je kijkt uit het raam verlangend naar dat park. Maar als het pauze is hoor je van een prachtige provincieprijs een titel om trots op te zijn en een 'kruiwagen vol geld'.

Tja, wat doe je dan? Je komt gewoon met een geniaal groen(st) idee waarmee je -ook als het geen pauze is- met z'n allen (en die kruiwagen) dat park over het plein naar de school kunt halen!Downloads

Laatst bewerkt op: 06-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Wij zijn De Leemstee uit Oldenzaal! Basisschool De Leemstee is een echte wijkschool in Zuid-Berghuizen, in het zuidoosten van Oldenzaal. Op deze school zitten 326 leerlingen, vrijwel alle leerlingen uit de wijk Zuid-Berghuizen gaan naar onze school. De Leemstee is gehuisvest in een modern multifunctioneel gebouw. Wij zijn onderdeel van een Brede School en hanteren samen met onze partners de naam ‘Breedwijs Zuid Berghuizen’. De kernpartners van Breedwijs zijn Welzijnsinstelling Impuls (waaronder Peuterspeelzaal Eigen Wijs en de dagopvang voor ouderen), Kindercentrum Columbus, voetbalvereniging FC Berghuizen en Scouting Peerke Donders. Het gebouw wordt hierdoor als middelpunt in de buurt gezien en wordt ook echt gebruikt als ontmoetingsplek. Basisschool de Leemstee ligt tevens naast het park 'Stakenkamp' in Zuid-Berghuizen. Dit park is onlangs vernieuwd richting het ‘natuurlijk spelen’.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  Wij willen ons plein op 3 hoofdplekken vergroenen. 1. Aan de kant van het park willen wij de aansluiting maken met het park. Het hekwerk moet verdwijnen en het park kan natuurlijk overlopen op het schoolplein. Deze kant van het plein wordt een Verbindingsplek. Natuurlijk spelen maakt een verbinding tussen het park en het plein. Je vindt er een speelhut, een bomenplateau en een speeltoestel met daaronder houtsnippers i.p.v. rubbertegels. Ook kan hier een rustplek gecreëerd worden waar je met een groep kunt zitten. Een fijne plek, waar alle gebruikers van de brede school gebruik van kunnen maken. Educatief, (uit-)rusten en eten. 2. In het midden van het schoolplein zit op dit moment een scheiding tussen het kleuterplein en het grote schoolplein van groep 3 t/m 8. Deze afscheiding, bestaande uit een hek en een haag mag verdwijnen. We willen hier graag een Samenspeelheuvel creëren. Dit wordt een natuurlijke speelheuvel voor de kleuters met verschillende speelmogelijkheden. Aan de zijde van het grote schoolplein moet een uitkijkplateau komen waarop de kleuters over het grote schoolplein kunnen uitkijken. 3. Aan het uiteinde van het kleuterplein staat op dit moment een stukje gemeentebos. Dit stukje bos van ongeveer 20 m2 bestaat uit een aantal bomen en struiken. Wij zouden deze plek graag bij ons plein betrekken om er een Belevingsbos van te maken. Het hekwerk dat er nu voorlangs loopt willen wij er achterlangs om heen zetten, waardoor het belevingsbos toegankelijker wordt vanaf het kleuterplein. In het bos dient een rondgang gecreëerd te worden waar de kleuters doorheen kunnen lopen. Daarnaast zal er een blote-voetenpad worden aangelegd. Dit is een pad met verschillende ondergronden zoals steen, hout, schelpen, mos etc. Ook geeft dit stukje bos de mogelijkheid tot natuurlijk spelen en ontdekken voor de kleuters. Wanneer deze 3 hoofdplekken vergroend zijn, willen wij langs de randen de verbinding maken met de drie hoofdplekken. Dit kan met natuurlijke oversteekplaatsen (stammen, houten stapstenen, houten klimtoestellen, klimwand) of met verplaatsbare onderdelen als nestkasten, moestuinbakken en insectenhotels.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Het te realiseren groene schoolplein (met als hoofdplekken: het belevingsbos, de verbindingsplek en de samenspeel heuvel) is zo ontworpen dat alle gebruikers van de brede school er gebruik van kunnen maken. De leerlingen en de kinderen van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de BSO kunnen er spelen en ontdekken. Als school kunnen wij er een deel buiteneducatie gaan geven. Voor de ouderen van de dagopvang hebben wij een (uit-)rustplek ontworpen die door alle kinderen binnen 'Breedwijs' weer gebruikt kan worden als buitenlokaal. Wij hebben ook de mogelijkheid om de kennis van de ouderen te benutten, bijvoorbeeld bij het verzorgen van de moestuin en het koken met eigen producten.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  0 t/m 100 jaar kan plezier ervaren op en van ons schoolplein. Dus voor alle mensen binnen de brede school 'Breedwijs' en ook iedereen uit de buurt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Nadat wij te horen hadden gekregen dat we met de andere 24 scholen van Overijssel ‘door’ mogen, zijn we gestart met de voorbereiding. De groepen 5/6 en 6 werden aangewezen als projectklassen. We hebben aan deze twee groepen een presentatie gegeven over wat een groen schoolplein inhoudt. Vervolgens hebben de kinderen op A3-papier een collage gemaakt met diverse afbeeldingen over het schoolplein. Ook mochten ze al nadenken over de indeling en het ontwerp van een groen schoolplein. Tijdens de zandbaksessie zijn de groepen 5/6 en 6 naar buiten geweest om hun ontwerpen met natuurlijke producten uit te werken. Na de zandbaksessie mochten kinderen zich opgeven voor de ontwerpgroep. De kinderen konden zich opgeven op basis van kwaliteiten (denk aan: groene vingers, creatief en presentaties houden). Met de groepsleerkrachten hebben we 6 leerlingen uitgekozen. De ontwerpgroep leidt dit project maar natuurlijk worden ook de andere leerlingen uit alle groepen betrokken. De leerlingen uit de ontwerpgroep zijn alle groepen langs geweest om een presentatie te geven aan de andere leerlingen. De ontwerpgroep heeft verschillende foto’s en voorbeelden laten zien en vervolgens mochten de andere leerlingen ideeën aandragen (behouden en vernieuwen). Deze ideeën zijn vervolgens verzameld en weer bekeken door de ontwerpgroep. Van al deze ideeën zijn een flink aantal meegenomen in het eindontwerp (bijvoorbeeld de boomhut, het blote-voeten pad en de ‘chill-plek’).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Het draagvlak is hoog. De leerlingen laten al langer een geluid horen via de leerlingenraad dat het plein meer uitdaging mag hebben. De kinderen van de ontwerpgroep hebben verschillende presentaties gehouden in alle groepen, bij de leerkrachten en voor de buurt/Breedwijs. De geluiden uit alle geledingen zijn enthousiast voor deze vergroening van het plein, mede ook omdat iedereen er gebruik van kan maken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Om de communicatie met alle betrokkenen, instanties en de buurt te bevorderen, hebben wij een informatiebijeenkomst gegeven. Het doel was om informatie te geven over het project en de huidige stand van zaken. Deze presentatie werd verzorgd door de leerlingen van de ontwerpgroep. De opkomst van de avond was erg groot en er hing een zeer positieve sfeer. Middels de nieuwsbrief van school, de digitale wijkkrant (www.halloberghuizen.nl) en de informatiestand in de centrale hal kan iedereen zich laten informeren over de ontwikkelingen. Wij hebben ook overleg gehad met de gemeente over de haalbaarheid van ons plan. Wat mag er allemaal en waar moeten we rekening mee houden. We hebben ook de mogelijkheid besproken om het stukje gemeentebos bij ons plein aan te trekken en wat we van de gemeente kunnen verwachten m.b.t. de realisatie van ons plan. Tot slot is Stichting Kansrijk Berghuizen betrokken geweest bij alle ontwikkelingen. Zij hebben samen met de digitale wijkkrant (www.halloberghuizen.nl) veel contact gelegd met de buurt en belangstellenden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het beheer zullen we als school oppakken met leerlingen, conciërge en eventueel op te richten onderhoudsteam vanuit ouders. Ook met de contacten in de buurt en het park is er een samenwerking mogelijk, evenals de hulp vanuit de ouderen in onze brede school.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Wij hebben er voor gekozen om ons plein op drie losse hoofdplekken te vergroenen en deze te verbinden door middel van groene elementen. Afhankelijk van de kosten en de beschikbare financiële middelen kunnen we ons plan gefaseerd uitvoeren. De drie hoofdplekken die we willen vergroenen liggen aan de kant van het park, het middenstuk tussen beide pleinen en de kant van het gemeentebos. Het belevingsbos aan de zijde van het kleuterplein heeft de laagste kosten en is gemakkelijk realiseerbaar. De twee andere hoofdplekken zijn duurder en vergen meer tijd en geld.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  Wij zijn al bezig geweest met het oriënteren richting mogelijke subsidies. Bijvoorbeeld vanuit het waterschap, IVN en Natuurlijk Spelen NMO. Ook kun je een deel meenemen vanuit eigen begroting (onderhoud).

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Ja, zie vraag (uitvoerbaarheid) hierboven. Het plan is opgedeeld in drie hoofdplekken om te vergroenen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Educatie op het schoolplein is mogelijk door middel van de moestuin, de vlindertuin, het park, de nestkastjes en de insectenhotels. Wij hebben ook de mogelijkheid om de kennis van de ouderen te benutten. Als laatste willen wij ook een zitplek creëren waar je met je groep buiten les kunt geven.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  Door de vergroening van ons plein verbinden wij het plein met het aangrenzende park. De biodiversiteit (die op dit moment al in het park ontstaat) wordt door deze vergroening vergroot. Op ons plein komen nestkastjes, moestuinen en insectenhotels te staan die de biodiversiteit versterken.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Doordat veel tegels eruit zullen gaan zal er een betere afwatering voor het regenwater ontstaan. Het overtollige water kan de natuurlijke weg vinden richting de wadi in het park. Daarnaast zullen we op de hoofdplekken veel gebruik maken van beplanting.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  In de omgeving van school liggen veel omgevallen bomen. In overleg met de gemeente en het waterschap willen we deze bomen hergebruiken op het schoolplein. Daarnaast zal al het groen op het schoolplein behouden blijven of een nieuwe plek krijgen. Tevens willen we onder het klimtoestel alle tegels verwijderen en gebruik maken van houtsnippers en andere natuurlijke producten. Een mogelijkheid is om natuurlijk afval (bijv. snoeihout van het plein of park) te gebruiken als natuurlijk ontwikkelingsmateriaal.

Commentaar lijst

09-04-2018 14:59

Fantastisch groen verbeterplan voor de hele wijk! De verbinding en het draagvlak voor de uitvoering is groot.

Commentaar lijst

Gerald 09-04-2018 13:39

Mooi plan! Zowel de school, buurt als alle breedwijs-partners zullen hier veel aan hebben!

Commentaar lijst

09-04-2018 8:18

Prachtig plan!

Commentaar lijst

Wouter 08-04-2018 20:57

Mooie plannen voor jong en oud!

Commentaar lijst

Wendy 08-04-2018 20:51

Het plein biedt nu weinig uitdaging met vrijwel geen verstopplekken waar wel veel behoefte aan is! Tijdens schooltijd, maar ook zeker na die tijd!

Commentaar lijst

Wendy 08-04-2018 20:47

Dit is een geweldig plan om Berghuizen te verbinden. Mooie plannen en ideeën

Commentaar lijst

M 06-04-2018 21:17

Super mooi project. Zou fantastisch zijn om kinderen op deze wijze met elkaar samen te spelen en genieten van te natuur.

Commentaar lijst

M 06-04-2018 21:15

Super mooi project. Zou fantastisch zijn om kinderen op deze wijze met elkaar samen te spelen en genieten van te natuur.