Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Iedereen Gelukkig in het Groene Hart Het Groene Hart

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Basisschool De Es gaat met het Groene Hart voor 4G (4 x geluk):
4G Geluk wordt een groen eiland voor de gehele buurt. Het zijn vier groene thema’s waarmee de school, de buurt en de gemeente een uniek plan heeft uitgewerkt:
4G Geluk Groen: spelen, ontdekken & leren in een groene omgeving;
4G Geluk Duurzaam: wateropvang, vlinder- en bijenstruiken, eetbare voedselstrook;
4G Geluk Sportief: een beweegparcours op basis van de visie daily mile; elke dag bewegen;
4G Geluk Veilig: toegankelijk voor mensen met een beperking en stimuleren om met de fiets of lopend naar het groene eiland te komen.

4G Geluk een prachtig plan waarin een schoolplein èn een openbare speelplek van de buurt worden gekoppeld tot één groen eiland.

Iedereen Gelukkig met een Groen speelpark

Groene Schoolplein from Robbert Flim on Vimeo.Downloads

Video
Laatst bewerkt op: 09-04-2018

Toelichting ontwerp

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Naam school + plaats

  Basisschool De Es - Hellendoorn

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wat gaan jullie allemaal groener maken op het schoolplein?

  1) Groen - een nieuw park van 1,5 hectare met speelelementen zoals boomhutten, klimbomen, zand, water, rennen en klauteren, maar ook met educatieve elementen als een wormenbak, buitenlesplein, vlinderstruiken; niet alleen in het park, maar ook in de wijk zullen dezelfde planten komen, zodat school en buurt samen voor groen gaat 2) Duurzaam – het gebruik van zonne-energie, afkoppeling regenwaterafvoer en de aanleg van Wadi’s staat voor klimaatbeheersing, zodat wateroverlast in de wijk voorgoed voorbij is en de leerlingen kunnen spelen met water en hoogteverschillen 3) Veilig – rondom het Groene Hart, zullen dagelijks veel leerlingen en ouders voor verkeersdrukte zorgen, het doel is om door de inrichting iedereen te stimuleren om met de fiets of lopend naar school te komen 4) Sportief – in het Groene Hart komt een daily mile parcours, waar leerlingen, ouders en buurtbewoners op een sportieve manier gebruik van kunnen maken; het initiatief tot een daily mile komt van een leerling, die het plan heeft om dagelijks op momenten dat het in de klas niet lukt, vier rondjes om de school te lopen. Met dit nieuwe groene speelpark wordt iedereen gelukkiger.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Op welke manier daagt jullie ontwerp de kinderen meer uit tot spelen en bewegen?

  Iedereen is nieuwsgierig; uitdagende materialen en groene ontdek-plekken dagen je uit om op onderzoek uit te gaan. Zelf hutten bouwen, over de stapstenen van de wadi lopen, in klimbomen hangen, vlinders observeren of regenwormen onderzoeken, het hele gebied daagt je uit tot ontdekkend spelen. Verder maakt het beweegparcours voor de Daily Mile het mogelijk om in het groene speelpark te rennen. Omdat het Groene Hart een openbaar karakter moet het ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Voor welke leeftijdsgroepen is jullie ontwerp geschikt?

  Eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen, dus voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de basisschool, maar juist ook voor de buurtbewoners; samen met de buurt is het Groene Hart bedacht, waardoor het altijd weer uitdagend is voor iedereen. Door het openbare karakter is het gebied voor iedereen toegankelijk; voor jong en oud, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Qua indeling zullen we hier rekening mee houden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre zijn er meerdere klassen betrokken bij het bedenken/maken van het ontwerp?

  Alle leerlingen vanaf groep 3 de basisschool zijn betrokken bij het bedenken van het plan. Leerlingen mochten kiezen voor welk van de vier groene thema's men aan de slag wilde: groen, duurzaam, veilig, sport. Na de brainstormronde hebben de leerlingen, onder begeleiding van Maartje Langeslag van het IVN, moodboards gemaakt met afbeeldingen van hun ontwerp-idee; vervolgens hebben alle 160 leerlingen in groepjes hun plan gepresenteerd en daarna een maquette gemaakt. Uiteindelijk heeft een ontwerpteam van 10 leerlingen alle ideeën meegenomen in een definitief ontwerp. In deze laatste fase van het ontwerp is professionele ondersteuning geweest vanuit ontwerpbureau In het Wild door Heleen Eshuis. Maar niet alleen leerlingen, ook de buurtbewoners en de gemeente is volop betrokken bij de ontwikkeling van dit unieke Groene Hart in Hellendoorn.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is er draagvlak binnen de hele school voor het ontwerp?

  Draagvlak? Wat een vraag...de leerlingen zijn wildenthousiast en daardoor hun ouders ook. Dit was een van de mooiste opdrachten waar alle 160 leerlingen aan hebben gewerkt (zeiden zij). De eerste activiteiten hebben al tijdens NL Doet plaats gevonden. Iedereen die er bij betrokken is, kijkt reikhalzend uit naar het moment om het Groene Hart te mogen presenteren tijdens een pitch.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie zijn er nog meer betrokken geweest? (bijv. ouders, buurtbewoners)

  Bij het ontwerpen van het plan het Groene Hart zijn de volgende mensen betrokken: - Leerlingen en hun ouders - Teamleden en directie van De Es. - Ouderraad en Medezeggenschapsraad - College van Bestuur van de school en de onder haar vallende technische dienst - Vertegenwoordigers van twee buurtverenigingen; met meerdere sessies rondom de vier thema's - Buurtbewoners tijdens een informatieavond met presentatie van de plannen - Gemeentelijke overheid door actieve betrokkenheid van ambtenaren van vier afdelingen: groen-sport-klimaatbeheersing-veiligheid - Wethouder openbaar groen dhr Walder, wethouder openbare werken en verkeersveiligheid dhr Beintema, wethouder sport dhr Coes, wethouder jeugdbeleid mevr. Den Dolder en ambassadeur van het Groene Hart burgemeester Raven van de gemeente Hellendoorn. - Instituut voor Natuureducatie: Maartje Langeslag - Ontwerpbureau In het Wild: Heleen Eshuis

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Wie gaat het schoolplein beheren als het eenmaal gerealiseerd is?

  Het beheer van het Groene Hart zal formeel een gezamenlijke opdracht zijn voor gemeente en onderwijs; maar de plannen zijn al in een vergevorderd stadium dat daarnaast ook de buurtbewoners actief betrokken worden in deze gezamenlijke verantwoordelijkheid; wat de school betreft beschikken we over drie vrijwilligers, die wekelijks hier meerdere uren aan kunnen besteden. Tijdens onze lessen zullen we aandacht besteden aan 'een beter milieu begint bij jezelf' om ook kinderen bewustwording bij te brengen over begrippen als duurzaamheid, milieu en recycling. Het uitvoeren van onderhoud en het geven van verantwoordelijkheid voor een onderdeel op het schoolplein past hier ook bij. Zo zal elke groep een taak krijgen op onderhoudsvlak: Groep 5 de moestuin, groep 1 de voorjaarstuien, groep 8 de eetbare strook, enz.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Hoe uitvoerbaar is jullie plan, als het gaat om de kosten van het realiseren?

  Voor uitvoering van het totale plan is €115.000 nodig. Daarom is de uitvoering ervan opgedeeld in diverse stadia, waarbij de beschikbare middelen vanuit de verschillende bronnen de mate van uitvoering bepalen. - De gemeentelijke overheid heeft direct een bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld (besluit B&W) - Vanuit het gemeentelijke budget groen is een bedrag van €15.000 inzetbaar. - Vanuit het gemeentelijke budget duurzaamheid is een bedrag van €15.000 beschikbaar gesteld. - Vanuit het onderwijs zijn op dit moment geen middelen beschikbaar voor dit project; middels acties als NL Doet, sponsorloop, Jantje Beton-actie streeft de school ernaar om een bedrag van €10.000 beschikbaar te krijgen. - Verkoop van huidige speeltoestellen van twee schoolpleinen van gefuseerde school; €5.000. - De twee betrokken buurtverenigingen gaan aan de slag om bronnen aan de boren: €10.000 - Mogelijkheid van de extra inkomsten vanuit de wedstrijd het Groenste Schoolplein De uitvoering van het plan zal eventueel in stappen gerealiseerd moeten worden. Hierover is met de gemeente Hellendoorn een plan gemaakt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Als er extra geld nodig is, waar komt dat dan vandaan?

  € 55.000. Gemeente Hellendoorn € 10.000 Onderwijs middels acties € 5.000 Opbrengsten verkoop huidige speeltoestellen € 10.000 via fondsenwerving buurtverenigingen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  Kun je de bouw en inrichting van het plein in fases doorvoeren?

  Jazeker, de eerste fase is het integreren van het openbaar groen met het schoolplein. Hier is tijdens NL Doet reeds een begin mee gemaakt, waarbij veel vrijwilligers zijn ingezet. Vanwege het feit dat op deze locatie het schoolgebouw verbouwd wordt, zal er vanaf het schooljaar 2018/2019 weer onderwijs plaatsvinden. De herinrichting van de omgeving van het schoolgebouw zal hierbij ook meegenomen worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre is het schoolplein in te zetten in jullie lesprogramma?

  Met name het educatief karakter is een van de onderdelen geweest die de leerlingen als opdracht meekregen bij het maken van het ontwerp van het groene schoolplein: 1) Groen – een wormenbak, buitenlesplein, vlinderstruiken; niet alleen in het park, maar ook in de wijk zullen dezelfde planten komen, zodat school en buurt samen voor groen gaat; de lessen natuuronderwijs zullen voor een groot gedeelte in het groene speelpark gegeven kunnen worden. Aangezien de flora en fauna in het park en de tuinen van buurtbewoners op elkaar wordt afgestemd, zullen voor deze activiteiten ook vrijwilligers uit de wijk worden ingezet. Het gebruik van moestuintjes heeft tevens een educatief karakter, leerlingen leren om te gaan met het proces van grond bewerken, zaaien/planten, onderhouden, oogsten en toepassen op het kookplein van de school. 2) Duurzaam – het gebruik van zonne-energie en de aanleg van Wadi’s staat voor klimaatbeheersing, zodat wateroverlast in de wijk voorgoed voorbij is; klimaatbeheersing en milieu zullen in natuuronderwijs en techniek volop aan de beurt komen. 3) Veilig – tijdens de verkeerslessen, maar ook in gedrag zal er veel aandacht zijn voor de verkeersveiligheid, maar ook zullen er lessen en acties van leerlingen plaatsvinden als het gaat om de mentaliteit om mensen meer te stimuleren om met de fiets of lopend naar school te komen. 4) Sportief – in het groene park komt een daily mile parcours, waar leerlingen, ouders en buurtbewoners op een sportieve manier gebruik van kunnen maken; de vakleerkracht sport waarover de school beschikt wordt betrokken bij het ontwikkelen van bewegingslessen in de natuurlijke omgeving. Ook sociaal emotioneel is het een goede zaak dat buurtbewoners en leerlingen samen kunnen sporten in het Groene Hart rondom De Es in De grootste wens van de leerlingen was echter ook een buitenlokaal; een plek waar groepen niet alleen natuuronderwijs krijgen, maar waar ze ook bijvoorbeeld ook (praktische) rekenlessen of taallessen krijgen. Laat een groepje kinderen een kubieke meter uitgraven en ze vergeten nooit hoe groot dat is. Het groene schoolplein moet een verlengde van ons lokaal worden. Het moet de plek zijn waar ze datgene wat ze binnen hebben geleerd en gehoord praktisch kunnen ervaren, voelen, proeven of proberen.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan biodiversiteit?

  De beplanting van het Groene Hart, maar ook van de tuinen van de buurtbewoners zullen op elkaar afgestemd worden. Bij de beplanting houden we rekening met vlinderstruiken waardoor de vlinder- en bijenpopulatie in de wijk zal gaan toenemen. Verder komen er diverse heesters en planten (kornoelje, hazelaar, zwarte es, crocussen, klimop etc) waar insecten op af komen; Dit zijn tevens weer nestgelegenheden voor verschillende dieren (vogels, padden, egels). Tijdens NL Doet hebben we met kinderen al een takkenril gemaakt.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan een beter klimaat?

  Met name de plaatsing van wadi's op het terrein is voor alle betrokkenen van groot belang. Voor de gemeente Hellendoorn is het de eerste keer dat hier binnen wijken extra aandacht aan besteed wordt. Het gebied rondom De Es is een aandachtsgebied van de gemeente als het gaat om wateroverlast. Samen met de buurtbewoners wordt gewerkt aan het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool. De wadi's op het terrein zullen de wateroverlast moeten beperken. De plaatsing van zonnecellen in het plan, zullen vooral educatief van karakter zijn. Leerlingen kunnen aflezen hoeveel energie en elektriciteit er door zonnetje-energie gerealiseerd kan worden.

 • Doel gehaald Doel nog niet gehaald

  In hoeverre draagt het schoolplein bij aan hergebruik of recycling van materialen?

  Recycling van groenafval vindt op twee manieren plaats: - Natuurlijk groen afval zoals blad, takjes etc worden opgevangen in een tuinafval bak; deze levert vervolgens weer de compost op, die nodig is voor de bemesting van onder andere de moestuintjes op het terrein - Groenafval vanuit de school wordt verzameld in een bak, een zogenaamde wormenbak, waar door het rottingsproces van het afval wormen in de bak gaan leven. Deze wormenbak is met name gericht op het educatieve aspect van onderzoekend leren.

Commentaar lijst

16-04-2018 20:26

de es moet winnen

Commentaar lijst

Judith 14-04-2018 18:55

Geweldig plan!

Commentaar lijst

05-04-2018 19:57

Super idee toch! Met naamkaartjes bij de bomen en struiken

Commentaar lijst

Roel 26-03-2018 15:31

Beste Heleen, Erik, Reinier en Robbert,

Commentaar lijst

Roel 26-03-2018 15:31

Beste Heleen, Erik, Reinier en Robbert,

Commentaar lijst

Roel 26-03-2018 15:31

Beste Heleen, Erik, Reinier en Robbert,