Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Wonen en Zorg Ruimdenkers

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Wonen en Zorg is een actueel en urgent thema binnen de gezonde leefomgeving.

De vergrijzing en het overheidsbeleid maken dat steeds meer ouderen en mensen met een zorgvraag langer zelfstandig of in een beschermde woonvorm blijven wonen. Hierdoor gaat de vraag naar onder andere levensloopbestendige woningen de komende jaren toenemen. Daarom moet Wonen en Zorg actiever op de politieke agenda. Op de Manifestatie Ruimte voor Ruimdenkers II is daar vorig jaar de eerste stap voor gezet.

Ruimte voor Ruimdenkers was het innovatieplatform van de provincie Overijssel voor vraagstukken in het ruimtelijk domein. Tijdens deze Manifestatie werkten vier teams, onder leiding van Daan Roosegaarde, Jos de Blok, Lex Slaghuis en Annemarie van Gaal aan diverse onderwerpen die zijn gelinkt aan Ruimte en Zorg. Hieronder blikken we graag even terug op deze Manifestatie. Welke pitches en ideeën werden ook al weer gedeeld?

Een impressie van de pitches

Team Daan Roosegaarde (kunstenaar, ondernemer, ontwerper en uitvinder)
Daan Roosegaarde en zijn werk gaan ervan uit dat de openbare ruimte de stad gezond en vitaal maken. Fietspaden die licht geven, de Smogfree Tower en het Pop-Up landschap zijn voorbeelden van zijn werk. Hiermee heeft hij de openbare ruimte van Nederland tot in Azië nieuw perspectief gegeven met simpele oplossingen maar toch ook technisch doordachte ontwerpen. Ook ter inspiratie van de deelnemers aan Ruimte voor Ruimdenkers II.

Team Jos de Blok (Directeur Buurtzorg Nederland)

In de jaren ’70 en ’80 was het politieke statement dat ouderenzorg vooral efficiënt en betaalbaar moest zijn. Dit heeft destijds geleid tot instituten en structuren waarvan het de vraag is of deze vandaag de dag nog wel voldoen. Hoe zou het eruit zien als we de zorgstructuur in Nederland helemaal opnieuw zouden opbouwen? Blijft de huidige zorgstructuur dan overeind? Jos de Blok gaf antwoord op deze vragen door op lokaal niveau te experimenteren met diverse zorgconcepten, samen met lokale partijen. Verder vindt hij het belangrijk niet alleen de waarde van de concepten te testen maar ook de processen die leiden tot een succesvolle implementatie hiervan.

Team Lex Slaghuis (specialist Open Data)

Lex Slaghuis gaf tijdens de Manifestatie aan waarom open data van belang zijn voor innovaties in de zorg. Denk daarbij aan apps, domotica en e-health. Helaas loopt hij constant tegen het feit aan dat zorgdata niet worden vrijgegeven. Zijn hartekreet aan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners is dan ook om hun data beschikbaar te stellen. Een aantal deelnemende organisaties gaf hier ter plekke al spontaan gehoor aan.

Team Annemarie van Gaal (ondernemer en investeerder)

Annemarie van Gaal presenteerde tijdens de Manifestatie drie ideeën onder de noemer ‘verbinding’. Het was deze quote die haar inspireerde tot die ideeën: “Het persoonlijke contact is belangrijker dan het product. Veel zaken kun je oplossen met technologie maar eenzaamheid los je er niet mee op.” Het eerste idee ‘Ouderen gaan samenwonen’ was erop gericht ouderen daadwerkelijk te laten samenwonen en gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor hun eigen zorg. Het tweede idee betrof het ontwikkelen van de ideale woonvorm en experimenteren met een coöperatief model voor huurders, de zogenaamde ‘Ideale Wooncoöperatie’. Tot slot wil Annemarie een unieke gemengde woonvorm voor studenten en ouderen in bestaand leegstaand vastgoed stimuleren waarin verschillende faciliteiten worden gedeeld. Dit wil zij bereiken met de idee van de ‘ Appartementencomplex Lifestyle’.

Vraaggesprek met Jos de Blok

Jos de Blok was een van de sleutelfiguren op de Manifestatie Ruimte voor Ruimdenkers II. Als oprichter van Stichting Buurtzorg heeft hij veel innovatieve ideeën over de zorg en een eigen visie daarover die wereldwijd worden ingezet.

Jos startte het gesprek met zijn credo: “Het is heel makkelijk om iets moeilijker te maken, maar het is heel moeilijk on iets makkelijker te maken.”

Volgens Jos zijn wij in Nederland heel goed in het teruggrijpen op oplossingen die de problemen in de toekomst alleen maar vergroten. Wij lopen achter in het ontwikkelen van slimme zorgcombinaties in buurten en wijken. Dit terwijl de maatschappij daar juist heel erg om vraagt. Om slimme zorgcombinaties te ontwikkelen is het nodig de zorg te ‘de-institutionaliseren’, aldus Jos. Hiermee bedoelt hij dat de zorgomgeving aan de mensen moet worden aangepast in plaats van mensen uit hun omgeving te halen. Redeneren vanuit de mens en het community-denken zou hier centraal moeten staan. Wanneer dit nageleefd wordt, zijn er volgens Jos in de toekomst helemaal geen ziekenhuizen meer nodig omdat er dan veel meer vanuit de mensen thuis gebeurt.

Binnen de overheid staat participatie de laatste jaren steeds meer centraal. Volgens Jos zou de overheid dit beter anders kunnen insteken, namelijk met meer ruimte voor verandering. Hij vindt het belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op de vitaliteit van dorpskernen en wijken. De mensen daar kunnen heel veel zelf.

Juist door mensen zelf dingen te laten doen, kan een systeem worden ontwikkeld waarin formele en informele zorg op elkaar aansluiten. In Overijssel zie je dit terug in het Naoberschap. Die kennis uit het verleden kan juist nu weer worden ingezet.Downloads

Milieu en duurzaamheid Energie Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Innovatie en technologie Wonen
Laatst bewerkt op: 03-10-2017