Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Groenste schoolplein van Overijssel Waar moet ik rekening mee houden?

Onderdeel van:

Onderdeel van:

Waar moet jouw idee aan voldoen? Je vindt ze hier.

1. Toepasselijkheid
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Overijssel; (hierna: “PROVOV”) te organiseren wedstrijd Groen, Groener, Groenst (hierna: “de wedstrijd”).
1.1 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
1.2 De wedstrijd wordt georganiseerd door de provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle. Hierna te noemen PROVOV.

2. Inzet van de school
2.1 Het ontwerp moet in 2018 gerealiseerd worden op het schoolplein
2.2 De schooldirectie heeft de ambitie om op korte termijn het schoolplein fysiek te vergroenen
2.3 De school moet tijd vrij kunnen maken om vier dagdelen in te zetten om mee te doen aan het begeleidingsproces.
2.4 De school zorgt ervoor dat er twee personen aanwezig zijn bij één van de twee georganiseerde startbijeenkomsten.
2.5 De schooldirectie en leerkrachten willen graag ruimte creëren op het schoolplein voor natuurlijk spelen en natuureducatie
2.6 De leerlingen worden actief betrokken bij het ontwerptraject voor het groene schoolplein. 2.7 Daarnaast krijgen leerlingen een (actieve) rol bij de aanleg en beheer.
2.8 Het ontwerp betreft een schoolplein voor een basisschool in de provincie Overijssel.
2.9 Bij het ontwerp wordt een raming van de kosten toegevoegd.

3. Actie
3.1 Het aanmelden voor de prijsvraag is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.groensteschoolpleinoverijssel.nl tussen 12 september en 01 oktober 2017 23:59 uur.
3.2 Alleen inzendingen die volledig zijn ingevuld en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen meedingen naar de hoofdprijs en 2e en 3e prijs.
3.3 Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
3.4 De eerste 25 inzendingen die voldoen aan de gestelde voorwaarden worden geselecteerd.

4. Deelname
4.1 Op www.groensteschoolpleinoverijssel.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVOV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers.
4.3 Het auteursrecht op de ingezonden ideeën met bijbehorende materialen en producten ligt bij de deelnemers. De gevolgen van het plaatsen van een idee zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het geplaatste idee wordt onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.groensteschoolpleinoverijssel.nl
4.4 Het winnen van de wedstrijd verplicht PROVOV op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
PROVOV heeft het recht om een selectie van ingezonden ideeën op te nemen in een boek of tentoonstelling. De rechten van deze twee liggen geheel bij PROVOV.
4.5 PROVOV behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 5. Bij minder inzendingen heeft PROVOV het recht de wedstrijd te annuleren.
4.6 PROVOV behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVOV.
4.7 Medewerkers van PROVOV en partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

5. Prijzen
Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een (start)kapitaal voor de realisatie van het idee/ ontwerp tot maximaal EUR 35.000,-. De 2e prijs is EUR 20.000,- en de 3e prijs EUR 10.000,- Uiteraard mag hier bovenop van eigen financiële middelen en middelen van derden gebruik worden gemaakt.

Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de directie/bestuur van de basisschool:

  • een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
  • correcte NAW-gegevens van de school op te geven.
    Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en de prijs wordt aangewend voor realisatie van het ontwerp.

6. Deelnamekosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijd.

7. Kansspelbelasting
7.1 Deze wedstrijd kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
7.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door PROVOV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

8. Medewerking finalisten en prijswinnaar
De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij PROVOV. PROVOV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
Alle ontwerpen worden gebundeld in een brochure.

9. Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.
Aansprakelijkheid
Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVOV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

10. Wijzigingen
PROVOV heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.groensteschoolpleinoverijssel.nl bekendgemaakt.
PROVOV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist PROVOV.Downloads

Laatst bewerkt op: 19-09-2017