Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Earth Hour Overijssel Actie­voorwaarden

Terug naar

Terug naar

Alle voorwaarden op een rij voor fotowedstrijd 'Hoe beleef jij het licht in het donker?’:

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Overijssel; (hierna: “ProvOv”) te organiseren wedstrijd ‘Hoe beleef jij het licht in het donker?’ (hierna: “de wedstrijd”).

1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

2. Aanbieder

De wedstrijd wordt georganiseerd door: provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle.

3. Actie

3.1 Het inzenden van foto’s is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.jijenoverijssel.n/earthhour tussen 8 februari 2016 en 6 maart 2016 23:59 uur.

3.2 Alleen inzendingen van foto’s van lichtvervuiling gemaakt in Overijssel kunnen meedingen naar de publieksprijs.

3.3 Vanaf 8 februari 2016 tot en met maandag 14 maart 2014 23:59 uur kan idereen stemmen op de beste inzending op de website www.jijenoverijssel.nl/earthhour. De inzending met de meeste stemmen van het publiek wint de publieksprijs van een nacht in een Sterrenkubus op Erfgoed Bossem in Lattrop. De winnaar van de juryprijs wint het nieuwste fotoboek van het Wereld Natuur Fonds, Aarde op 1.

3.4 Alle deelnemers aan de wedstrijd worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking op 19 maart 2016 van 19.00 tot 21.00 uur. Uiterlijk donderdag 17 maart wordt aangegeven of dit in Zwolle of Deventer is. Alle foto’s worden zowel in Zwolle als Deventer getoond. Deelnemers zijn van harte uitgenodigd om naar zowel het Grote Kerkplein in Zwolle of het Havenkwartier in Deventer te komen.

3.5. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

4. Deelname

4.1 Op www.jijenoverijssel.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.

4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVOV is niet aanprakelijk voor gevolgen van plagiaat door deelnemers. PROVOV zal de ingezonden foto’s voor geen enkel doeleinde, anders dan de wedstrijd verhandelen.

4.3 Het auteursrecht op de ingezonden foto’s ligt bij de deelnemers. de gevolgen van het doorgeven van het idee voor het product en het verhaal zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. De geplaatste foto’s worden onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.jijenoverijssel.nl/Earthhour NB: het winnen van de wedstrijd verplicht PROVOV op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.

4.4 PROVOV heeft het recht om een selectie van ingezonden foto’s op te nemen in een nieuwsbrief, website, social media, boek of tentoonstelling. De rechten van deze items liggen geheel bij PROVOV.

4.5 PROVOV behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.

4.6 De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 5. Bij minder inzendingen heeft PROVOV het recht de wedstrijd te annuleren.

4.7 PROVOV behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVOV.

4.8 Medewerkers van PROVOV en partners van Earth Hour Overijssel 2016 zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

5. Prijzen

5.1 Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een overnachting in een Sterrenkubus op Erfgoed Bossem in Lattrop of het nieuwste fotoboek van het Wereld Natuur Fonds, Aarde op 1.

5.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de inzender van de foto:
· De locatie van de foto in Overijssel te vermelden bij inzending;
· een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
· correcte NAW-gegevens op te geven.

5.3 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar.

6. Deelnamekosten

6.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijd.

6.2 Indien aan deelname kosten verbonden zijn (anders dan portokosten of kosten in verband met het verzenden van een e-mail of elektronisch deelnameformulier) dan zullen deze kosten nadrukkelijk in aanvullende actievoorwaarden worden vermeld.

6.3 Kosten die gemaakt moeten worden om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking (zoals bijv. reis- of verblijfkosten, catering etc.) zijn voor eigen rekening.

7. Kansspelbelasting

7.1 Deze wedstrijd kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

7.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door PROVOV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

8. Medewerking finalisten en prijswinnaar

De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij PROVOV. PROVOV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

9. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

10. Aansprakelijkheid

Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVOV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:
· het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
· uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
· het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

11. Wijzigingen

11.1 PROVOV heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.jijenoverijssel.nl bekendgemaakt.

11.2 PROVOV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

12. Klachten

12.1 Klachten over deze actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: overijsselduurzaam@overijssel.nl.

12.2 PROVOV zal binnen enkele dagen reageren op een ingediende klacht.

13. Slot

13.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.

13.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist PROVOV.Downloads

Milieu en duurzaamheid Energie Kunst en Cultuur Evenementen Innovatie en technologie
Laatst bewerkt op: 19-09-2017