Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Voorwaarden op een rij Waar moet ik rekening mee houden?

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers
 1. Het idee moet binnen zes maanden te realiseren zijn (dus geen meerjarenplan, afhankelijk van tijd om te zaaien / oogsten).
 2. De bijdrage van provincie Overijssel aan het idee bedraagt maximaal EUR 15.000,-. Uiteraard mag hier bovenop ook van eigen financiële middelen gebruik worden gemaakt.
 3. Een idee dat als inspiratie kan dienen voor meerdere locaties in de provincie Overijssel krijgt de voorkeur, om zo nog meer natuur in de leefomgeving van kinderen te krijgen.
 4. Het idee word bij uitvoering gerealiseerd binnen de provincie Overijssel.

Aanvullende actievoorwaarden
29 oktober 2015, actievoorwaarden ‘Groen! Groener! Groenst!’

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door de provincie Overijssel; (hierna: “ProvOv”) te organiseren wedstrijd Groen!Groener!Groenst! (hierna: “de wedstrijd”).
  1.2 Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

 2. Aanbieder De wedstrijd wordt georganiseerd door: provincie Overijssel. Luttenbergstraat 2, 8000 GB Zwolle.

 3. Actie
  3.1 Het inzenden van ideeën is mogelijk door de uploadfunctie op de website www.jijenoverijssel.n/groen tussen 02 november 2015 en 07 januari 2015 23:59 uur.
  3.2 Alleen inzendingen die volledig zijn ingevuld en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen meedingen naar de publieksprijs.
  3.3. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

 4. Deelname
  4.1 Op www.jijenoverijssel.nl wordt vermeld op welke wijze en in welke periode aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  4.2 In geval van plagiaat, of schending van het portret- of auteursrecht kan de inzending worden uitgesloten van deelname. PROVOV is niet aanprakelijk voor de gevolgen van plagiaat door deelnemers. PROVOV zal de ingezonden ideeën voor geen enkel doeleinde, anders dan de wedstrijd verhandelen.
  4.3 Het auteurrecht op de ingezonden ideeën met bijbehorende materialen en producten ligt bij de deelnemers. De gevolgen van het plaatsen van een idee zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Het geplaatste idee worden onder een Creative Commons licentie voor algemeen gebruik ten allen tijde aangeboden, conform de licentievoorwaarden op www.jijenoverijssel.n/groen
  4.4 Het winnen van de wedstrijd verplicht PROVOV op geen enkele wijze tot inzet, actieve promotie of verspreiding van de bewuste inzending.
  4.4 PROVOV heeft het recht om een selectie van ingezonden ideeën op te nemen in een boek of tentoonstelling. De rechten van deze twee liggen geheel bij PROVOV.
  4.5 PROVOV behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname, wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
  4.6 De wedstrijd heeft een minimaal aantal deelnemers van 5. Bij minder inzendingen heeft PROVOV het recht de wedstrijd te annuleren.
  4.7 PROVOV behoudt zich het recht voor om bestanden te verwijderen die in strijd zijn met de goede smaak en zeden of anderszins als ongepast worden beschouwd, dit ter beoordeling van PROVOV.
  4.8 Medewerkers van PROVOV en partners zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 5. Prijzen
  5.1 Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een (start)kapitaal voor de realisatie van het idee tot maximaal EUR 15.000,-.
  5.2 Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de inzender:
  · een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben;
  · een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven;
  · correcte NAW-gegevens op te geven.
  5.3 Een gewonnen prijs is niet-overdraagbaar en is niet inwisselbaar.

 6. Deelnamekosten
  6.1 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de wedstrijd.

 7. Kansspelbelasting
  7.1 Deze wedstrijd kan niet worden gekwalificeerd als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  7.2 Indien over de gewonnen prijs toch kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door PROVOV. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

 8. Medewerking finalisten en prijswinnaar
  De prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de wedstrijd zoals foto- of filmopnamen en interviews. De rechten hiervan liggen geheel bij PROVOV. PROVOV is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

 9. Privacy
  Alle persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen zullen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Op uw gegevens is het privacy statement van PROVOV van toepassing.

 10. Aansprakelijkheid
  Behalve in geval van opzet of grove schuld is PROVOV niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de wedstrijd, waaronder ook schade als gevolg van:
  · het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
  · uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
  · het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

 11. Wijzigingen
  11.1 PROVOV heeft het recht om deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.jijenoverijssel.nl bekendgemaakt.
  11.2 PROVOV behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

 12. Klachten
  12.1 Klachten over deze actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan: redactie@jijenoverijssel.nl
  12.2 PROVOV zal binnen enkele dagen reageren op een ingediende klacht.

 13. Slot
  13.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.
  13.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist PROVOVDownloads

Laatst bewerkt op: 19-09-2017